Kontakter

Ansvarsfraskrivelse

Alle skriftlige innhold og grafikk er opphavsretten til sine respektive eiere med mindre annet er angitt. Kopiering eller omfordele noen av opphavsrettsbeskyttet materiale på dette nettstedet er strengt forbudt uten samtykke. Alle originale bilder og artikler har opphavsrett til sine respektive eiere og ingen brudd på opphavsretten er beregnet for.

Nyheter og Trykk artikler eies av deres respektive eierne av Opphavsretten. Der det er mulig riktig akkreditering eller kilden for artikkelen er gitt på samme side.

Hvis du ønsker å se bilder eller innhold på dette nettstedet er fjernet, kan du angi hvilke og gi dem tid til å fjerne disse før du tar noen videre handling. Også vennligst gi oss dokumenter som skal bekrefte at du er eieren av dette innholdet.

Dette nettstedet er non-profit, og er på ingen måte prøver å krenker på opphavsrettigheter eller virksomheter av alle enhetene. Disse bilder og tekst er brukt her bare for utdanning.

Vår nettside ikke krav på å eie eksklusive rettigheter til alle bilder og videoer som er publisert. Alle kilder vi bruker til å lage våre artikler er og vil bli kreditert med en skikkelig nav. Men, vi er vertskap for mye av uncredited materiale fra ukjente forfattere fikk vi via post, fra venner og våre lesere.

Vi er ikke ansvarlige for noe tap eller skade forårsaket, blant annet gjennom uaktsomhet, eller som oppstår direkte eller indirekte som følge av din bruk eller avhengighet av tjenestene eller informasjonen som er tilgjengelig gjennom vår nettside.

Hvis du har ytterligere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

Disclaimer

All written content and graphics are copyright to their respective owners unless otherwise stated. Copying or redistributing any of the copyrighted material of this site is strictly forbidden without consent. All original photos and articles are copyright to their respective owners and no copyright infringement is intended.

News and Press articles are owned by their respective Copyright owner. Where possible the appropriate accreditation or source of the article is given on the same page.

If you wish to see pictures or content on this website removed, please specify which ones and allow time to remove these before taking any further action. Also please provide us the documents that confirm you are the owner of this content.

This site is non-profit, and is in no way trying to infringe on the copyrights or businesses of any of the entities. These images and text are used here only for the education.

Our website does not claim to own exclusive rights on all images and videos published. All sources we use to create our articles are and will be credited with a proper linkback. However, we are hosting a lot of uncredited material from unknown authors we received via mails, from friends and our readers.

We are not responsible for any loss or damage caused, including through negligence, or arising directly or indirectly out of your use or reliance on the services or information accessed through our website.

If you have any further questions, please don’t hesitate to contact the site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × one =